ASP.NET XML Kullanımı

24-11-2013
XML dosyaları, ASP.NET ve diğer dillerde farklı amaçlar için sıklıkla kullanılmaktadır. Bir çok işlem XML dosyaları üzerinden yapılır. Örneğin web.config dosyası XML formatındadır. DataSet sınıfı herhangi bir data’yı XML formatında temsil edebilmektedir. Bunun bazı faydaları şunlardır:

1. Database’den alınan data’yı XML formatına dönüştürüp başka programların kullanması sağlanabilir.
2. AdRotator control’ünün kullanacağı bir dosya tipidir.
3. ASP.NET uygulamasında site map yaparkenæ, kullanılmaktadır.
4. Serialization işlemlerinde görev almaktadır. XML standart bir yol sunduğu için compatibility(uyumluluk)æ, hatalarından kurtulmuş oluruz.

XML case sensitive’dir. Yani <ID> ile <id> farklı elementlerdir.

XML dosyaları genelde aşağıdaki satır ile başlar:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

Not: Bu satırın XML dosyalarında olması zorunlu değildir.


Attributes

Bir XML elementininin extra bilgilerini tutar.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<!--Xml Calismalar Dosyasi-->
<Asp.NetEgitim xmlns="http://www.w3.org/XML/1998/namespaceim">
 <Sayfa ID="1" Format=".aspx"> <!--ID ve Format birer attribute’tir.-->
  <Icerik>Div Kullanimi</Icerik>
  <Icerik>Panel Kullanimi</Icerik>
 </Sayfa>
 <Sayfa ID="2" Format=".htm">
  <Icerik>HTML Div Kullanimi</Icerik>
  <Icerik>HTML Panel Kullanimi</Icerik>
  <Icerik>HTML Submit Buttonu</Icerik>
 </Sayfa>
</Asp.NetEgitim>
Attribute’lerin sıralaması önemli değildir. Yani ß,IDß ile ß,Formatß yer değiştirebilir.

Yorum Yapmak İçin Kullanılan Tag

<!--Xml Calismalar Dosyasi-->

System.Xml Namespace

System.Xml namespace’i içerisinde XML işlemlerini gerçekleştiren sınıflar vardır. Bu sınıflar ile aşağıdaki işlemler yapılır:

1. Read
2. Write
3. Manipulate
4. Validate
5. Showing Information


XmlTextWriter

TEXT türündeki dosyalarda okuma, yazma işlemlerini StreamWriter, StreamReader sınıfları sağlarken, XML dosya okuma, yazma işlemlerini XmlTextWriter ve XmlTextReader sınıfları sağlar.

Örnek:
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  string path = Path.Combine(Request.PhysicalApplicationPath, @"App_Data\XMLCalismalar.xml");
     
  FileStream stream = new FileStream(path, FileMode.Create);
     
  XmlTextWriter xmlWrite = new XmlTextWriter(stream, null);
     
  xmlWrite.WriteStartDocument();
     
  xmlWrite.WriteStartElement("SuperProProductList");
  xmlWrite.WriteComment("This file is generated by the XmlTextWriter class");
  //write first product
  xmlWrite.WriteStartElement("Product");
  xmlWrite.WriteAttributeString("ID", "1");
  xmlWrite.WriteAttributeString("Name", "Chair");
  xmlWrite.WriteStartElement("Price");
  xmlWrite.WriteString("49.33");
  xmlWrite.WriteEndElement();//Price elementinin sonu
  xmlWrite.WriteEndElement();//Product elementinin sonu
  xmlWrite.WriteEndElement();//SuperProProductList elementinin sonu
  xmlWrite.WriteEndDocument();//Dosyanın sonu
  xmlWrite.Close();
  stream.Close();
}

Oluşan XML dosyasının içeriği aşağıdaki gibi olur:
<?xml version="1.0"?>
<SuperProProductList>
 <!--This file is generated by the XmlTextWriter class-->
 <Product ID="1" Name="Chair">
  <Price>49.lt;/Price>
 </Product>
</SuperProProductList>

XmlTextReader

Bu sınıfın bazı önemli metod ve property’leri şunlardır:

1. Read() : Bir sonraki node başarılı bir şekilde okunmuşsa true dönderir, aksi taktirde false dönderir.

2. Name : Node’nin ismini dönderir.

3. Value : <x>Bu bir içeriktir</x> örneğindeki gibi open ve close tag’leri arasındaki değeri dönderir. Örneğimizdeki bu değer: "Bu bir içeriktir"

4. AttributeCount : Bir elementin attribute sayısını dönderir.

5. GetAttribute() : Parametre olarak index numarası veya string alır. Örneğin, GetAttribute(0) denildiğinde sıfırıncı index’teki attribute’i dönderir.

6. Skip() : O anki node’nin çocuklarını skip eder.

7. ResetState() : Başa sarar.

8. NodeType : XmlNodeType enum değerlerinden birini alır. attribute, comment, element gibi tiplere sahip olduğu için önemlidir.  Bir if döngüsü içerisinde NodeType gerekli olabilmektedir.


Working with XML Documents in Memory

XmlDocument sınıfı XmlTextWriter sınıfına benzer; fakat bu sınıf gelişmiş editing özelliklerine sahiptir. XmlDocument sınıfından yaratılan bir nesne kullanarak, XML dosyasının herhangi bir yerini değiştirebilir, silebilir, ekleme yapabiliriz.

XmlTextWriter sadece yazmayı, XmlTextReader ise sadece okumayı sağlarken XmlDocument yazmayı, okumayı ve değiştirmeyi sağlar. Ayrıca XmlDocument, XmlTextWriter gibi yeni bir XML dosyası yaratmayı da sağlar.

Örnek:
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  // Start with a blank in-memory document.
  XmlDocument doc = new XmlDocument();
  // Create some variables that will be useful for
  // manipulating XML data.
  XmlElement rootElement, productElement, priceElement;
  XmlAttribute productAttribute;
  XmlComment comment;
  // Create the declaration.
  XmlDeclaration declaration;
  declaration = doc.CreateXmlDeclaration("1.0", null, "yes");
  // Insert the declaration as the first node.
  doc.InsertBefore(declaration, doc.DocumentElement);
  // Add a comment.
  comment = doc.CreateComment("Created with the XmlDocument class.");
  doc.InsertAfter(comment, declaration);
  // Add the root node.
  rootElement = doc.CreateElement("SuperProProductList");
  doc.InsertAfter(rootElement, comment);
  // Add the first product.
  productElement = doc.CreateElement("Product");
  rootElement.AppendChild(productElement);
  // Set and add the product attributes.
  productAttribute = doc.CreateAttribute("ID");
  productAttribute.Value = "1";
  productElement.SetAttributeNode(productAttribute);
  productAttribute = doc.CreateAttribute("Name");
  productAttribute.Value = "Chair";
  productElement.SetAttributeNode(productAttribute);
  // Add the price node.
  priceElement = doc.CreateElement("Price");
  priceElement.InnerText = "49.33";
  productElement.AppendChild(priceElement);
  // (Code to add two more products omitted.)
  // Save the document.
  string file = Path.Combine(Request.PhysicalApplicationPath,
  @"App_Data\SuperProProductList.xml");
  doc.Save(file);
}

Searching

XmlDocument sınıfının searching desteği de bulunmaktadır. Bunun için, GetElementByID() ve GetElementByTagName() metodları kullanılır. Sonuçları bir listede tutmak için XmlNodeList nesnesi kullanılır.

Örnek:
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  string path = Path.Combine(Request.PhysicalApplicationPath, @"App_Data\XMLCalismalar.xml");
     
  FileStream stream = new FileStream(path, FileMode.Open);
       
     
  //A node includes comments, whitespace, opening tags, closing tags,
  //content, and even the XML declaration at the top of your file.
     
  XmlDocument doc = new XmlDocument();
  doc.Load(stream);
     
  XmlNodeList aramaSonucuNode = doc.GetElementsByTagName("Sayfa");
     
  foreach (XmlNode item in aramaSonucuNode)
  {
    lblXml.Text += item.FirstChild.Value + "<br />";
  }
  stream.Close();
}

Not: FirstChild property ile alakalı şunları bilmekte fayda vardır: Eğer XmlNode <sayfa> olursa item.FirstChild <içerik> dönderir. Bunun değeri null olur. Fakat <içerik> XmlNode ise item.FirstChild , "ASP" ifadesini dönderir. Bunun değeri ise Asp dir.

XML Validation

XML dosyasını kendimiz için oluşturduğumuz zaman, XSD dosyası yaratmamıza gerek yoktur; çünkü XML dosyasında yazdığımız elementlere, attribute’lere vs göre uygun kodlar yazabiliriz. Fakat bir başkası XML dosyasını kullanmak istediğinde problemsiz kullanabilecek mi? XML dosyası bir kurala göre hazırlanmamışsa, XML dosyasını çalıştıracak uygun kodlar da yazılamaz. Bunun için, .xsd uzantılı bir dosya oluşturularak, XML dosyasının sentaks yapısı belirtilir.
Xml Namespace: .xsd uzantılı dosyalar oluşturabilmek için önce XML namespace’in ne olduğunu bilmek gerekir. Nasıl ki bir sınıf yarattığımızda o sınıf bir namespace içerisinde tutuluyorsa, yarattığımız XML elementleri de bir namespace içerisinde bulunur.
Namespace ismi genelde sitemizin ismi ile aynıdır. Bir XML dosyasında her bir element bir namespace’e ait olur. Yani, XML dosyasındaki elementlere farklı namespace’ler verebiliriz.

Örnek:

XSD Dosyası:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema id="XMLCalismalarSchema"
  targetNamespace="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
  elementFormDefault="qualified"
  xmlns="http://tempuri.org/XMLCalismalarSchema.xsd"
  xmlns:mstns="http://tempuri.org/XMLCalismalarSchema.xsd"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
>
 <xs:element name="Asp.NetEgitim"><!--Root elementi yazmak zorundayiz.-->
  <xs:complexType><!--Bir element baska elementlere sahipse complexType olur.-->
   <!--sequence ile root element'inin sayısız elementlerinin olacagini ifade ederi.-->
   <!--sequence baslangic bitis tagleri arasina alt elementler yazilir.-->
   <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
    <xs:element name="Sayfa">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
      <xs:element name="Icerik" type="xs:string"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="ID" use="required" type="xs:string" />
      <xs:attribute name="Format" use="required" type="xs:string" />
     </xs:complexType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>
<!--bir element tanimlanirken :complexType denmisse bu element içinde mutlaka element tanimlamaliyiz.-->

XML Dosyası:
<!---->
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<!--Xml Calismalar Dosyasi-->
<Asp.NetEgitim xmlns="http://www.w3.org/XML/1998/namespaceim">
 <Sayfa ID="1" Format=".aspx">
  <Icerik>Div Kullanimi</Icerik>
  <Icerik>Panel Kullanimi</Icerik>
 </Sayfa>
</Asp.NetEgitim>

Validating an Xml Document

XSD dosyası ile bir XML dosyasının sentakslarını doğru şekilde konfigüre edip etmediğimizi anlayabilmek için şu tarz bir kod yazmak gerekir:
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  string filePath = Request.PhysicalApplicationPath + @"\App_Data\XMLCalismalar.xml";
      
   
  // Set the validation settings.
  XmlReaderSettings settings = new XmlReaderSettings();
  settings.Schemas.Add("http://www.w3.org/XML/1998/namespace",
  Request.PhysicalApplicationPath + @"\App_Data\XMLCalismalarSchema.xsd");
  settings.ValidationType = ValidationType.Schema;
      
   
  // Open the XML file.
  FileStream fs = new FileStream(filePath, FileMode.Open);
   
  // Create the validating reader.
  XmlReader r = XmlReader.Create(fs, settings);
   
  // Read through the document.
  while (r.Read())
  {
   // Process document here.
   // If an error is found, an exception will be thrown.
  }
  fs.Close();  
}

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM