Java Dilinde Constant Değişkenler, Tür Dönüştürme, Nümerik Veri Tipleri, Özel Karakterler

29-12-2013
Constant(Sabit) Değişken Tanımlamak

Constant değişkenlerin değeri değişmez
Constant değişkenler büyük harfle yazılır
final keyword alan her değişken bir constant değişken olur
Constant değişkenlerin kullanılmasının nedeni, program boyunca değerinin değişmemesinden dolayıdır. Örneğin Pİ sayısını constant tanımlamak mantıklı olacaktır.
1
2
3
4
5
public class ComputeArea{
public static void main(String[] args){
final double PI=3.14159;
}
}

Nümerik Veri Tipleri

byte 1 byte
short 2 byte
int 4 byte
long 8 byte
float 4 byte
double 8 byte

12L, 12l denilince 12 sayısı long olur.
12F, 12f denilince 12 sayısı float olur.
12D, 12d denilince 12 sayısı double olur.

Not: Onluk tabandaki bir sayıyı sekizlik tabanda ekrana yazdırmak için sayının başına sıfır(0) yazmak gerekir:

System.out.println(012);                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Bu statement ekrana 10 yazar. Eğer başa sıfır ve x (0X veya 0x) yazılırsa onaltılık tabana göre yazılacaktı. Yani ekrana 18 yazılırdı.

System.out.println(0x12);

Tür Dönüştürme(Casting) İşlemleri

Diyelim ki double türünden bir sayımız var. Bu sayıyı bir int değişkenine atamak istiyoruz. Bunu nasıl yaparız?
1
2
double d=4.5;
int i=(int)d; //Bu işleme casting denir.
Casting işlemleri range’si yani değer aralığı(boyutu) büyük olan değişkenlerin değer aralığı küçük olan değişkenlere atandığı zaman yapılır.
1
2
int i=1;
double d=i; //Burada casting işlemine gerek yoktur.

Karakter Tipi

char keyword ile bir karakter değişkeni tanımlarız.
1
char letter='A';//Tek tırnak kullanılır

Özel karakterler
\b backspace
\t tab
\n yeni satır
\f Formfeed
\r yeni satır(Mac OS)
\\ backslash
\' single quoate
\"" double quote

1
2
3
4
5
6
char letter='A';//Tek tırnak kullanılır
char ch=(char)65.25;//ch değeri 65 olur. .25 değeri kaybedilir.
System.out.println(ch);//Ekrana A yazar. Çünkü A harfinin ASCII değeri 65'tir
int a='A'; //Burada casting'e gerek yoktur. Çünkü int 4 byte yer kaplar 'A' ise 1 byte
Formüllerde karakterler kullanıldığı zaman compiler karakterlerin ASCII değerini kullanır:
1
2
int b='A'*24+12;
System.out.println(b);//Ekrana 1572 yazar

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM