Java Dilinde String Sınıfı

01-01-2014
İlk dersimizde String sınıfının önceden tanımlı bir sınıf olduğundan bahsetmiştik. Yani import edilmeden kullanılan bir sınıftır.
1
2
String newString=new String("Hello");
String message="Hello";
Bu iki ifade ile newString ve message isimli iki tane String nesnesi yarattık
1
2
char[] charArray={'H','e','l','l','o'};
String message=new String(charArray);
message nesnesi yine "Hello" değerine sahip olur.
1
2
3
String s1="Welcome to Java";
String s2=new String("Welcome to Java");
String s3="Welcome to Java";
s1 ile s3 memory’de aynı yere point ederken, s2 başka yere point eder. Bu nedenle s1==s3 tür. s1!=s2 dir


String Sınıfının Önemli Metodları

Öncelikle şunu söyleyelim: Bu kısımda anlatılacak olan metodlar String nesnesi yaratılmadan kullanılamazlar. Yani bu metodlar static metod değildir, instance metodtur.

equals() metodu
Parametre olarak bir String nesnesi alır.
Not: Çift tırnak içinde yazılı olan değerler bir String nesnesidir. Yani "Hello" bir nesnedir
Bu metod nesnelerin tuttuğu adreslerin eşitliğini kontrol etmez. Nesnelerin tuttuğu adreslerdeki değerlerin eşit olup olmadığını kontrol eder. Eğer eşit ise true; değilse false döner. Nesnelerin tuttuğu adresleri kontrol etmek istersek == operatörü yeterli olur.

1
2
3
4
5
String s1="Hello";
String s2="Hello";
if(s1.equals(s2)){
System.out.println("s1=s2");
}

compareTo() metodu parametre olarak bir String nesnesi alır
equals() metodu ile çalışma mantığı aynıdır. Fakat dönderdiği değer, nesneler eşit ise 0 dönderir, değilse ASCII olarak hangisi daha önce ise pozitif değer aksi takdirde negatif değer dönderir.

Örnek:
1
2
3
String s1="Hello";
String s2="Hallo";
s1.compareTo(s2);

4 değeri döner. Çünkü e harfi a harfinden 4 karakter daha ilerdedir.

length() metodu
1
2
String s1="Hello";
int uzunluk=s1.length();
uzunluk değişkeninin değeri 5 olur.

charAt() metodu

Parametre olarak int sayı alır.
1
2
String s1="Hello";
char letter=s1.charAt(3);
parametre olarak aldığı index değerinde bulunan karakteri dönderir. Bu örneğimizde 3. karakter l olduğu için letter değişkeninin değeri ‘l’ olur.

concat() metodu

Parametre olarak String nesnesi alır.
Dönderdiği değer String nesnesidir.
1
2
3
String s1="Hello";
String s2=" World";
String resultString=s1.concat(s2);
Bu metod ise iki String nesnesinin değerlerini birleştirir.
resultString nesnesinin değeri "Hello World" olur.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM