C# Web Api Bearer Token Tabanlı Authentication İşlemi

19-10-2019

Öncelikle Nuget kütüphanelerinin kurulması gerekir:

Install-Package Microsoft.AspNet.WebApi.Owin -Version 5.2.2
Install-Package Microsoft.Owin.Host.SystemWeb -Version 2.1.0
Install-Package Microsoft.AspNet.Identity.Owin -Version 2.0.1
Install-Package Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework -Version 2.0.1
Install-Package Microsoft.Owin.Security.OAuth -Version 2.1.0
Install-Package Microsoft.Owin.Cors -Version 2.1.0

Daha sonra Startup.cs sınıfı eklenir:

using System;
using System.Web.Http;
using MapToner.Helpers;
using Microsoft.AspNet.Identity;
using Microsoft.Owin;
using Microsoft.Owin.Cors;
using Microsoft.Owin.Security.Cookies;
using Microsoft.Owin.Security.OAuth;
using Owin;

[assembly: OwinStartup(typeof(MapToner.Startup))]
namespace MapToner
{
  public class Startup
  {
    public static string PublicClientId { get; private set; }
    
    public void Configuration(IAppBuilder app)
    {
      var config = new HttpConfiguration();
      // Configure Web API to use only bearer token authentication. 
      config.SuppressDefaultHostAuthentication();
      config.Filters.Add(new HostAuthenticationFilter(OAuthDefaults.AuthenticationType));
      
      ConfigureAuth(app);
      WebApiConfig.Register(config);
      app.UseCors(CorsOptions.AllowAll);
      app.UseWebApi(config);
    }
    public void ConfigureAuth(IAppBuilder app)
    {
      // Configure the application for OAuth based flow 
      PublicClientId = "self";
      var oAuthOptions = new OAuthAuthorizationServerOptions
      {
        TokenEndpointPath = new PathString("/token"),
        Provider = new AppOAuthProvider(PublicClientId),
        AuthorizeEndpointPath = new PathString("/Account/ExternalLogin"),
        AccessTokenExpireTimeSpan = TimeSpan.FromMinutes(30),
        AllowInsecureHttp = true
      };
      
      app.UseOAuthAuthorizationServer(oAuthOptions);//Oauth2 ayarlarinin yapilmasini saglar
      //Http request header'daki bearer token olup olmadigini anlamak icin kullanilir.
      app.UseOAuthBearerAuthentication(new OAuthBearerAuthenticationOptions());
    }
  }
}

WebApiConfig.cs sınıfı aşağıdaki gibi olursa çok iyi olur:


public static class WebApiConfig
{
  public static void Register(HttpConfiguration config)
  {
    config.MapHttpAttributeRoutes();
    
    config.Routes.MapHttpRoute(
    name: "DefaultApi",
    routeTemplate: "api/v1/{controller}/{id}",
    defaults: new {id = RouteParameter.Optional}
    );
    
    ConfigureJsonResponse(config);
  }
  
  private static void ConfigureJsonResponse(HttpConfiguration config)
  {
    //Removes XML response, return JSON response
    var contractResolver = new DefaultContractResolver
    {
      NamingStrategy = new SnakeCaseNamingStrategy()
    };
    var jsonFormatter = config.Formatters.OfType<jsonmediatypeformatter>().First();
    jsonFormatter.SerializerSettings.ContractResolver = contractResolver;
    // Adding JSON type web api formatting. 
    config.Formatters.Clear();
    config.Formatters.Add(jsonFormatter);
  }
}
</jsonmediatypeformatter>

Son olarak AppOAuthProvider.cs sınıfı tanımlanır:

using System.Collections.Generic;
using System.Security.Claims;
using System.Threading.Tasks;
using System.Web;
using MapToner.EntityFramework;
using MapToner.Models;
using Microsoft.Owin.Security;
using Microsoft.Owin.Security.OAuth;

namespace MapToner.Helpers
{
  /// <summary>
  ///   Application OAUTH Provider class.
  /// </summary>
  public class AppOAuthProvider : OAuthAuthorizationServerProvider
  {
    public override async Task GrantResourceOwnerCredentials(OAuthGrantResourceOwnerCredentialsContext context)
    {
      // Initialization. 
      var user = await new LoginHelper().Login(context.UserName, context.Password);
      if (user == null)
      {
        context.SetError("invalid_grant", "Böyle bir kullanıcı bulunamadı");
        new LogHelper().SaveUserLog(HttpContext.Current.Request.Browser.Browser,
          HttpContext.Current.Request.UserHostAddress);
        return;
      }
      var representative = new UserHelper().GetUser((int)user.temsilci_id);

      new LogHelper().SaveUserLog(HttpContext.Current.Request.Browser.Browser,
        HttpContext.Current.Request.UserHostAddress, user.id);

      var claims = new List<Claim>
      {
        new Claim(ClaimTypes.Name, context.UserName),
        new Claim(ClaimTypes.NameIdentifier, user.id.ToString())
      };

      var oAuthClaimIdentity = new ClaimsIdentity(claims, OAuthDefaults.AuthenticationType);
      var ticket = new AuthenticationTicket(oAuthClaimIdentity, CreateProperties(user, representative));
      context.Validated(ticket);
    }

    /// <summary>
    /// Accesss token generate olurken yani /token linkine post edildiginde CreateProperties metodunun donderdigi Map degeri json response da ekstra
    /// parametre olarak gonderilir.
    /// </summary>
    /// <param name="user"></param>
    /// <param name="representative"></param>
    /// <returns></returns>
    public static AuthenticationProperties CreateProperties(User user,User representative)
    {
      IDictionary<string, string> data = new Dictionary<string, string>
      {
        {"full_name", user.adi_soyadi},
        {"phone", user.tel},
        {"email", user.mail},
        {"user_login", "evet"},
        {"user_guid", user.GUID},
        {"iskonto_id", user.iskonto_id.ToString()},
        {"representative_id", user.temsilci_id.ToString()},
        {"representative_full_name", representative.adi_soyadi},
        {"representative_phone", representative.tel.Replace(" ","")},
        {"representative_email", representative.mail},
        {"is_current_payment_active", user.cari=="1"?"true":"false"},
      };
      return new AuthenticationProperties(data);
    }

    /// <summary>
    /// CreateProperties metodundaki parametrelere ek olarak baska parametreler eklemek icin kullanilabilir. Yine ayni sekilde /token linkine post edilince
    /// post sonucunda donen json da bu parametreler yer alacaktir.
    /// </summary>
    /// <param name="context"></param>
    /// <returns></returns>
    public override Task TokenEndpoint(OAuthTokenEndpointContext context)
    {
      foreach (var property in context.Properties.Dictionary)
        context.AdditionalResponseParameters.Add(property.Key, property.Value);

      return Task.FromResult<object>(null);
    }

    /// <summary>
    /// Client Id leri validate etmek icin kullanilir. Bizim uygulamamızda 1 tane olduğu için context.Validated() demek yeterli olacaktır.
    /// </summary>
    /// <param name="context"></param>
    /// <returns></returns>
    public override Task ValidateClientAuthentication(OAuthValidateClientAuthenticationContext context)
    {
     
      if (context.ClientId == null)
        context.Validated();

      return Task.FromResult<object>(null);
    }

    public override Task GrantRefreshToken(OAuthGrantRefreshTokenContext context)
    {
      var newIdentity = new ClaimsIdentity(context.Ticket.Identity);

      var newTicket = new AuthenticationTicket(newIdentity, context.Ticket.Properties);
      context.Validated(newTicket);

      return Task.FromResult<object>(null);
    }
  }
}

Daha fazla bilgi için:

https://blogs.perficient.com/2017/06/11/token-based-authentication-in-web-api-2-via-owin/

https://www.c-sharpcorner.com/article/asp-net-mvc-oauth-2-0-rest-web-api-authorization-using-database-first-approach/

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM