50% Off/-

50% Off/-

Php

50% Off/-

50% Off/-

Web

50% Off/-

50% Off/-

Son Eklenen Makaleler

1. Eager Loading ve Where Kullanımı: IQueryable<Category> cats = db.Categories .Include(c => c.Products.Where(p => p.Stock >= stock)); Not: RawSql görmek için ToQueryString() metodu kullanılır. 2. SQL Yorumu: IQueryable<Product> prods = db.Products .TagWith("Products filtered by price and sorted.") .Where(product => product.Cost > price) .OrderByDescending(product => product.Cost); Şu şekilde SQL yorumu ekler: -- Products filtered by price and sorted. 3. Like Query: IQueryable<Product> prods = db.Products .Where(p => EF.Funct...Continue Reading
Cron Konfigurasyon İşlemi public static class CronConfigureService { public static void AddJobAndTrigger<T>(this IServiceCollectionQuartzConfigurator quartz, IConfiguration config) where T : IJob { // Use the name of the IJob as the appsettings.json key var jobName = typeof(T).Name; #if DEBUG jobName = typeof(T).Name+"Debug"; if (string.IsNullOrEmpty(config[$"Quartz:{jobName}"])) jobName = typeof(T).Name; #endif var configKey = $"Quartz:{jobName}"; var cronSch...Continue Reading
Öncelikle Nuget kütüphanelerinin kurulması gerekir: Install-Package Microsoft.AspNet.WebApi.Owin -Version 5.2.2 Install-Package Microsoft.Owin.Host.SystemWeb -Version 2.1.0 Install-Package Microsoft.AspNet.Identity.Owin -Version 2.0.1 Install-Package Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework -Version 2.0.1 Install-Package Microsoft.Owin.Security.OAuth -Version 2.1.0 Install-Package Microsoft.Owin.Cors -Version 2.1.0 Daha sonra Startup.cs sınıfı eklenir: using System; using System.Web.Http; using MapToner.Helpers; using Microsoft.AspNet.Identity;...Devamını Oku
Code First Migration'da öncelikle tek bir tane DBContext olmalıdır. Package Manager Console'dan enable-migrations komutu çağrıldığı zaman otomatik olarak modeller oluşturulur. Daha sonra Update-Database –Verbose komutu ile veritabanına yazılması sağlanır. Rollback Komutları Update-Database –TargetMigration: AddBlogUrl //Son eklenen migration'a gidiir Update-Database –TargetMigration: $InitialDatabase //herşeyi rollback yapar...Devamını Oku
WPF'in list controlleri tarafından sağlanan en önemli özellik UI virtualization'dır. Bu teknik büyük ölçekli listelerin tamamının memory'e yüklenmesi yerine sadece ekranda gösterilen item sayısı kadar memory'e yüklenmesini sağlar. Örneğin, 50.000 item sayısına sahip bir listeyi memory'e yüklemek performans kayıplarına sebep olacaktır. Bundan dolayı WPF bu tekniği geliştirmiştir. Bu teknikle ekranda gösterilen item sayısı 30 ise, sadece 30 tane item yaratılıp memory'de tutulması sağlanır. Virtualization olmasaydı 50.000 tane item yaratılıp memory'e yükl...Devamını Oku
WPF ile basit bir veritabanı uygulaması yapmak için şunlar gereklidir: 1. Veritabanına erişecek bir sınıf 2. Veritabanındaki tabloyu temsil edecek bir sınıf 3. Bir tane XAML sayfası Örnek: Veritabanına erişen StoreDb isimli bir sınıf public class StoreDB { private string connectionString = Properties.Settings.Default.StoreDatabase; public Product GetProduct(int ID) { SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString); SqlCommand cmd = new SqlCommand("GetProductByID", con); cmd.CommandType = CommandType.S...Devamını Oku
En basit tanımıyla bir WPF elementinin property'sini set etmek için başka bir WPF elementi ile bağlantı kurmasıdır. Fakat her property'ler bunu sağlayamaz. Bağlantının sağlanabilmesi için ilgili property dependency property olmak zorundadır. Örnek: Slider Elementi İle TextBlock Elementlerini Birbirine Bağlamak <Slider Name = "sliderFontSize" Margin="3" Minimum="1" Maximum="40" Value="10" TickFrequency="1" TickPlacement="TopLeft"> </Slider> <TextBlock Margin="10" Text="Simple Text" Name="lblSampleText" FontSize="{B...Devamını Oku
Startup: Application.Run() metodu çalıştırıldığı zaman ana pencere henüz ekranda gözükmeden önce meydana gelir. Bu eventi komut satırı argümanlarını StartupEventArgs.Args property'i kullanarak almak için kullanabiliriz. Exit: Application.Run() metodunun dönüşünden hemen önce meydana gelir. Shutdown işlemini bu event içinde engelleyemeyiz. Integer değerdeki Exit kodunu bu eventi kullanarak set edebiliriz. SessionEnding: Windows işletim sistemini kullanan kullanıcı bilgisayarı kapattığı zaman veya log-off olduğu zaman meydana gelir. Bu eventi kullanara...Devamını Oku
WPF'te uygulama başladığı zaman Application nesnesi yaratılır. Uygulama çalıştığı sürece, çeşitli event'lar meydana gelir. Son olarak, bu nesne destroy edilir ve uygulama kapanmış olur. Application Nesnesi Yaratmak Application nesnesi yaratmanın en temel yolu Main() metodu içerisinde manuel olarak yaratmaktır: using System; using System.Windows; public class Startup { [STAThread()] static void Main() { // Application nesnesi yaratiliyor Application app = new Application(); // Ana pencere yaratiliyor. Bu pencere...Devamını Oku
WPF uygulamalarını çalıştırdığımızda ilk ekran hemen yüklenmez. Uygulamanın kullandığı kaynaklara göre açılış işlemi uzun sürebilir. Böyle durumda splash screen dediğimiz bir pencere göstererek kullanıcıyı uygulamanın yüklendiğini bildirebiliriz. Splash screen eklemek için şu adımlar yapılmalıdır:          1. Projeye bir resim eklenir. (Türü genelde .bmp, .png, .jpg vs)          2. Solution Explorer'da eklenen dosya seçilir.        &nb...Devamını Oku
Komut satırından bilgi almak için Application sınıfın Startup event'ini kullanmak gerekir. Startup eventini kullandığımızda StartupUri kullanamadığımız için bu event içinde ana pencereyi belirtmeliyiz. Örnek: using System; using System.Collections.Generic; using System.Windows; namespace WpfTutorialSamples { public partial class App : Application { private void Application_Startup(object sender, StartupEventArgs e) { MainWindow wnd = new MainWindow(); // MainWindow sınıfında tanımlanan OpenFil...Devamını Oku
Application nesnesine erişmek için Application.Current statik property kullanılır. Bu property ile örneğin uygulamamızın ana penceresine erişebiliriz: Window main = Application.Current.MainWindow; MessageBox.Show("The main window is " + main.Title); Ana pencerenin metodlarına, property'lerine erişmek için type-casting yapmalıyız: MainWindow main = (MainWindow)Application.Current.MainWindow; main.DoSomething(); Aşağıdaki kodu kullanarak o an açık olan tüm pencerelere erişebiliriz: foreach (Window window in Application.Current.Windows) { Mess...Devamını Oku
Yapmış olduğumuz WPF uygulamasının birden fazla kopyasını aynı anda çalıştırabiliriz. Fakat bazı durumlarda birden fazla çalışması doğru olmaz. Örneğin document tabanlı uygulamanın tek kopyasının çalışması daha mantıklı olacaktır. Buna en somut örnek Office Word uygulamasıdır. Ne kadar dosya açarsak açalım tek bir tane Office Word uygulaması çalışır. Bu tarz uygulamalara single-instance uygulamalar denir. WPF'te single-instance uygulama yapmak biraz karmaşıktır. Bundan dolayı yapılması gereken işlem adımlarını sırasıyla inceleyelim. Visual Basic ve W...Devamını Oku
WPF uygulamasında assembly resources kullanımı diğer .NET uygulamalarındaki gibidir. Temel konsept olarak projeye bir dosya eklediğimiz zaman, uygulama derlendiğinde bu dosya EXE veya DLL dosyasına gömülür. Uygulamamıza bir dosya eklediğimiz zaman dosyanın, Visual Studio'da Properties penceresinde bulunan Build Action property'isini Resource yapmak gerekmektedir. Aynı şekilde daha iyi organizasyon yapmak için bir klasör eklediğimizde dosyaya yaptığımız işlemi bu klasöre de yapabiliriz. Not: WPF, Visual Studio'nun Properties penceresinde çıkan Resou...Devamını Oku
System.Windows.Control sınıfından türüyen sınıflar Control sınıflarıdır. WPF uygulamalarında görsel arayüz elementleri kullanılır. Bu elementlerden bazıları ise control olarak adlandırılır. Bir control genelde user-interactive element olarak tanımlanır. Yani bir element mouse veya klavye aracılığı ile etkileşimde bulunuyorsa bu element control elementidir. Örnek olarak text box'lar ve buttonlar birer controldür. Controller aşağıdaki şekilde gruplandırılır:               Content controls...Devamını Oku

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM